Klasa społeczno-prawna

Witamy na stronie klasy społeczno-prawnej
XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie!

Język polski

Tygodniowy wymiar godzin:
I-IV klasa: 6h

Filozofia: 1h w klasie I

Historia

Tygodniowy wymiar godzin:
I-IV klasa: 2h

Wiedza o społeczeństwie

Tygodniowy wymiar godzin:
I klasa: 2h
II-IV klasa: 3h

Język obcy

Tygodniowy wymiar godzin:
I-IV klasa: 3h [rozszerzony], 2h [podstawowy]

Elementy prawa

Uczniowie klasy społeczno-prawnej biorą udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych z prawa prowadzonych przez wykładowców Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz adwokatów

Jak często odbywają się te zajęcia?

Raz w tygodniu

W jakiej formie są organizowane?

Zajęcia z elementów prawa mają zazwyczaj formę wykładów, które odbywają się na terenie szkoły lub Uniwersytetu Szczecińskiego.

Indywidualny Program Nauki

Uczniowie klasy społeczno-prawnej, którzy wyrażają chęć przygotowania się do olimpiad przedmiotowych bądź poszerzenia swojej wiedzy z danej dziedziny mają możliwość uczestnictwa w zajęciach IPN.

Jak często odbywają się te zajęcia?

Raz w tygodniu w dwugodzinnym bloku.

W jakiej formie są organizowane?

Forma prowadzenia IPN-ów jest dostosowywana przez nauczyciela danego przedmiotu. Mogą być prowadzone w formie wykładu, bądź skupiać się na rozwijaniu umiejętności praktycznych, np. przygotowywaniu i rozwiązywaniu testów.

Witajcie kandydaci!
Poszukujesz odpowiedniej dla siebie szkoły? Jesteś zainteresowany wyborem Trzynastki? Chcesz bliżej poznać …
Witajcie uczniowie!
Przedstawiamy wam szkolną stronę profilu społeczno-prawnego. Jest to miejsce, w którym znajdziemy …

Konkursy i olimpiady

Uczniowie klasy społeczno-prawnej biorą udział w różnego rodzaju Olimpiadach.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Jest organizowana w trójstopniowej formule bez przerwy od 1970 roku. Udział w etapie szkolnym polega na samodzielnym napisaniu pracy na temat wybrany z zestawu zaproponowanego na dany rok przez Komitet Główny.
Zawody II stopnia składają się z części pisemnej: napisaniu pracy na temat wybrany z kilku propozycji – z zakresu literatury lub teatru oraz rozwiązaniu testu językowego i ustnej – rozmowa z jury na temat pracy szkolnej, czyli obrona zawartych w niej obserwacji i twierdzeń.
Etap centralny również przebiega dwuetapowo i polegają na napisaniu rozprawki na jeden z tematów przedstawionych do wyboru oraz wypowiedzi ustnej – rozmowie o wybranych przez ucznia tematach.

Olimpiada Historyczna

Organizowana od 1974r. przez Polskie Towarzystwo Historyczne. Eliminacje są trzystopniowe i dzielą się na etapy: szkolny, okręgowy i centralny, a każdy z nich składa się z części ustnej i pisemnej. Część pisemna polega na napisaniu pracy na temat z zakresu jednej z wybranych specjalności: 1) starożytność 2) średniowiecze 3) epoka nowożytna 4) historia XIX wieku – do 1918 r. 5) historia XX wieku – po 1918 r. 6) historia parlamentaryzmu w Polsce 7) historia regionalna, a pytania ustne (oprócz zawodów finałowych) dotyczą podstawy programowej oraz wybranych przez uczestnika lektur.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Organizowana przez Instytut Europeistyki, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytetu Warszawskiego. Stały blok dla wszystkich edycji Olimpiady obejmuje dwie główne grupy tematyczne: przemiany społeczno-gospodarcze we współczesnym świecie i Polsce oraz struktury i mechanizmy życia politycznego w Polsce i świecie. Zmienny blok tematyczny jest ustalany corocznie dla każdej edycji zawodów i zawiera problematykę wynikającą najczęściej z jednego z tematów bloku stałego. Zawody Olimpiady są trzystopniowe. Zawody I stopnia polegają rozwiązaniu testu przygotowanego przez Komitet Główny z programu stałego. Olimpiada na poziomie okręgowym składa się z dwóch etapów: pisemnego – rozwiązanie testu oraz ustnego – odpowiedzi na pytania problemowe. Zawody centralne, które przeprowadza Komitet Główny, składają się z trzech etapów: pisemnego – rozwiązanie testu, ustnego – odpowiedzi ustnych na pytania problemowe oraz ustnego – quizu z wykorzystaniem technik multimedialnych. o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Filozoficzna

Organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Eliminacje są trzystopniowe. Zawody pierwszego stopnia polegają na samodzielnym wyborze jednego z tematów wymienionych w aktualnym programie OF oraz opracowaniu go w formie poszerzonej pracy pisemnej. Na przygotowanie pracy etapu szkolnego uczeń ma 3 miesiące. Zawody drugiego stopnia mają charakter egzaminu pisemnego i polegają na samodzielnym napisaniu eseju na jeden spośród trzech tematów oraz rozwiązaniu testu, na który składają się zadania otwarte oraz wielokrotnego wyboru. Zawody centralne polegają na przystąpieniu uczestnika OF do eliminacji ustnych i składają się z dwóch części: obronie pracy pisemnej z etapu szkolnego i odpowiedzi na pytania komisji oraz analizie krótkiego fragmentu tekstu filozoficznego i odpowiedzi na pytania komisji.

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Losy i Dzieje Oręża Polskiego”

Program Olimpiady zawiera się w dwóch blokach: a) stałym, obejmującym wymagania określone w podstawie programowej historii dla III i IV etapu edukacyjnego; b) zmiennym, obejmującym treści tematyczne związane z historią wojskowości polskiej, które co rok dotyczyć będą jednego spośród pięciu rotacyjne zmienianych okresów: – „Od Cedyni do Orszy”. Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514; – „Od Obertyna do Wiednia”. Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531– 1683; – „Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i naszą”. Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864; – „O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”. Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922; – „Od Traktatu Ryskiego do Żołnierzy Niezłomnych”. Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921–1956. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny i przeprowadzane są w trybie: a) zawodów szkolnych (część I zawodów I stopnia) w terminie do 30 października; [część pisemna i ustna] b) zawodów międzyszkolnych (rejonowych – część II zawodów I stopnia) w terminie do końca roku kalendarzowego; [rozwiązaniu zadań w formie pisemnego testu] c) zawodów okręgowych (II stopnia) w terminie do 15 marca; [część pisemna i ustna] d) zawodów centralnych (III stopnia), I część – w terminie do 1 kwietnia [napisanie w ciągu 150 minut pracy pisemnej na jeden z pięciu tematów (podanych przez Komitet Główny) obejmujących blok zmienny i stały programu Olimpiady] II część – w czerwcu [rozwiązywanie zadań i przygotowanie prezentacji]

Olimpiada Znajomości Afryki

To trójstopniowa Olimpiada tematyczna, której organizatorem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Powstała, by promować kontynent afrykański przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków. Jej I i II etap polegają na rozwiązaniu testu pisemnego przygotowanego przez Komitet Główny. Uczestnicy zakwalifikowani do etapu centralnego uzyskują status Finalisty Olimpiady Znajomości Afryki. III etap składa się z części pisemnej wyłaniającej laureatów Olimpiady i części ustnej wyłaniającej jej zwycięzcę.

Olimpiada Teologii Katolickiej

Kontynuuje tradycje dotychczasowej Olimpiady Wiedzy Religijnej, a jej organizatorem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zawody są trójstopniowe i obejmują etap szkolny, diecezjalny oraz centralny. Etap szkolny polega na rozwiązaniu testu pisemnego (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru) oraz odpowiedzi na otwarte pytania określające stopień przyswojenia wiadomości na podstawie wskazanych lektur. Zawody II stopnia składają się z testu pisemnego (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru) oraz odpowiedzi na otwarte pytania określające stopień przyswojenia wiadomości na podstawie wskazanych lektur. Zawody centralne Olimpiady również odbywają się w dwóch etapach: pisemnym i ustnym.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”

Jej zawody są trójstopniowe:
I stopień – szkolny (test jednokrotnego wyboru składający się z 50 pytań zamkniętych);
II stopień – okręgowy (rozwiązanie 100 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru);
III stopień – centralny (test złożony z 20 pytań otwartych, odpowiedź ustna, debata).

Laureaci i finaliści konkursów i olimpiad

Dowiedz się więcej tutaj.

DSD – Deutsches Sprachdiplom

Dyplom językowy Stałej Konferencji Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty
Landów Niemieckich (DSD) jest państwowym egzaminem językowym, który od wielu lat można zdawać w Polsce a od roku 2010 również w naszej szkole.
Dyplom ten obejmuje dwa poziomy:

  • poziom A2/B1 (DSD I) – adresowany dla uczniów klas I LO
  • poziom B2/C1 (DSD II) – adresowany dla uczniów klas II i III LO

Zajęcia przygotowujące do egzaminu prowadzi pani Beata Sobczyk [DSD I] oraz pani Beata Stelter [DSD II].

Jak często odbywają się te zajęcia?

Raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.

W jakiej formie są organizowane?

Zajęcia organizowane są w formie 120 minutowych różnego rodzaju ćwiczeń językowych – od rozwiązywania próbnych egzaminów, do różnego rodzaju rozmów oraz debat.

Jakie korzyści przynosi DSD?

Dyplom DSD-II upoważnia do studiowania na większości niemieckojęzycznych uczelni.

Obóz wosowski

Począwszy od 2018 roku każdego sierpnia organizowany jest tzw. Obóz wosowski, skierowany do uczniów klas społeczno-prawnych szczególnie zainteresowanych szeroko pojętymi naukami społecznymi. W ramach obozu prowadzone są zajęcia z absolwentami XIII LO, którzy osiągnęli tytuł finalisty lub laureata w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, organizowane są debaty oraz różnego rodzaju inne aktywności rozwijające wiedzę uczniów w zakresie wiedzy o społeczeństwie.

Gdzie odbywa się obóz?

W Pogorzelicy.

Ile zazwyczaj trwa obóz?

Obóz trwa około tygodnia.

Jak wygląda dzień na obozie?

Dzień na obozie skupia się wokół wykładów prowadzonych przez absolwentów naszej szkoły. Na obozie organizowane są również różnego rodzaju debaty, w tym debaty oksfordzkie oraz próbne etapy ustne Olimpiady. Uczestnicy obozu mają również możliwość wzięcia udziału w quizie muzycznym i rekreacyjnych aktywnościach sportowych.

Kadra

Język polski

mgr Jerzy Wojcieszak

mgr Ewa Madruj

Historia

mgr Andrzej Lindner

mgr Halina Durajczyk

Wiedza o społeczeństwie

mgr Jolanta Konieczna

Masz jakieś pytania? Chętnie odpowiemy!